3D прототипиране
Съвременното машиностроене се характеризира с непрекъсното увеличаващо се време за разработване и подготовка на производството на новите изделия, а също така и с увеличаване на относителния дял на дребносерийното производство, и на единични екземпляри. За да се достигне високо качество на новите разработки, да бъдат те конкурентноспособни, да може оперативно да се реагира на пазарното търсене чрез бърза смяна на номенклатурата на произвежданата продукция, е необходимо процесът на конструиране и производство на експериментални и опитни образци да бъде максимално ускорен.

Системите за компютерно проектиране, които са снабдени с мощна тримерна графика и експертни системи, значително съкращават загубите на време и средства за проектиране и конструиране на новите изделия. Обаче проблемът – изготвяне на първия физически образец ( дори това да е детайл с не особено сложна форма ) – остава най-тясното место в този процес, тъй като разходите по разработката на технологията за изработване на образеца на детайла и съответената инструментална екипировка за него, много често са съпоставими с разходите по разработката на самото изделие.

Именно за това толкова са актуални технологиите и оборудването, които предлагат оперативно изготвяне на тримерни обекти със сложна форма по техните компютерни модели.

Съвремената лазерна стереолитография интергира в себе си последните постижения на квантовата електроника и нелинейна оптика, на информационните технологии, физика и химия на високомолекулярните съединения, на прецизната механика. Тази технология позволява да се изготвят пластикови копия на тримерни компютърни модели с габаритен обем до 1 м 3 с точност не по-малка от 0,1 мм, а така сьщо и копия на микрообекти и микроструктури с разрешение от порядъка на 0,1 мкм.

Областта на използване на лазерната стереолитография непрекъснато се разширява, тъй като позволява оперативно ( само за няколко часа) да се изработят пластикови копия на тримерни обекти и структури с практически неограничена по сложност форма.

В „Институт по Проблемите на Лазерни и Информационни Технологии” към Руската Академия на Науките ( ИПЛИТ РАН ) гр. Москва, е разработена версия на безотпадъчна, екологически чиста технология за пряко формообразуване на детайли и са създадени установки за лазерна стереолитография ЛС – 120 , ЛС – 250 и ЛС - 350 за оперативно изработване на тримерни обекти практически без ограничение на степента на сложност от полимерни ( в това число и композитни ) материали, които са втвърдяват под въздействие на лазерно излъчване.

Типова схема на установката за лазерна стереолитография


Лазерната стереолитография реализира принципа на пряко формообразуване на тримерните обекти през послойно нарастване на материала. Проектираният на компютера тримерен обект израства върху подвижна платформа, потопена в съд с течна фотополимеризираща се композици (ФПК ) последователно, с тънки ( 0,1-0,3 мм за ЛС – 250 и ЛС-350 или 0,025-0,1 мм за ЛС -120 ) слоеве, които се формират под въздействие на лазерното излъчване.

Грапавини на повърхностите без никаква допълнителна обработка – не повече от 100 мкм за ЛС 250 и 25 мкм за ЛС-120.

Пластиковите модели могат да се шлифоват и полират. Якостта на готовите детайли е сравнима с якостта на детайлите от втвърдена епоксидна смола.Готовите модели издържат загряване до 100 о С, без да си променят своята форма и размери.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛА НА МОДЕЛИТЕ

Ударна якост, кДж/ м кв 2,6
Якост, Н / мм кв 89
Ъгъл на огъване, град 17,6
Твърдост Нв, МПа 140


Максималните размери на обектите, които могат да бъдат изработвани : 350х350х500 мм за ЛС – 350 , 250х250х250 мм за ЛС 250 и 120х120х120 мм за ЛС-120. Точност на изработка +/- 0,1 мм. По големите детайли – могат да бъдат изработвани на части.

Установките за лазерна стереолитография са предназначени за изработка на:

- концептуални модели за уточняване на дизайн и компоновка
- мастер –моделите
- екипировка за леене на метали, сплави и пластмаси
- инструменти за галванопластика

и на тези установки могат да се произвеждат пластикови копия на компютърните модели с производителност до 1000 см 3 в денонощие. Няма значение, колко е сложна формата на изделието.

Изработените по метода на лазерната стереолитография пластикови модели могат да се използват в различни сфери на дейност на човека:

- прецизно машиностроение
- авио и космическа промишленост
- автомобилна промишленост
- радиоелектроника
- медицина и медицинска техника
- архитектура и строителство
- образование и подготовка на кадрите

Използването на лазерната стереолитография съкращава до десет пъти времето за изработване на опитни образци и подготовката за тяхното производство.

Моделите, представени на снимките, са изработени в ИПЛИТ РАН, гр.Москва.

МИЛИТ „Сатура” АД към „Оптела –ЛТ” АД гр.Пловдив, е техен изключителен представител за България.


За информация и заявки моля използвайте формата за "Контакти"